Algemene voorwaarden

CARE AND SALES gcv

Algemene voorwaarden

1.Algemeen

1.1    Deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Care and Sales gcv, statutair gevestigd te Nijlen (hierna: “Care and Sales gcv”) als verkoper of aanbieder van producten, zijnde fietsen, scooters, fiets / scooter onderdelen en/of accessoires (hierna: de “Producten”) en/of diensten optreedt. Afwijkende afspraken bezitten slechts geldigheid indien deze schriftelijk door Care and Sales gcv  zijn bevestigd. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van de koper respectievelijk afnemer van Care and Sales gcv (hierna: de “Afnemer”) wordt uitdrukkelijk door Care and Sales gcv van de hand gewezen.

2.Aanbiedingen

2.1    Aanbiedingen, prijslijsten en leverdata of -tijden van Care and Sales gcv zijn vrijblijvend, aan verandering onderhevig en binden Care and Sales gcv niet, ook niet indien een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.Bestellingen en overeenkomsten

3.1    Bestellingen dienen zo volledig en nauwkeurig mogelijk door de Afnemer te worden omschreven. Bestellingen die hier niet aan voldoen, worden door Care and Sales gcv zo goed mogelijk uitgevoerd. Het risico van vergissingen e.d. is voor de Afnemer.

3.2    De bestelling is bindend voor de Afnemer zodra deze bestelling, zonder voorbehoud, door Care and Sales gcv in enige vorm is ontvangen.

3.3    Care and Sales gcv behoudt zich het recht voor om afhandelings- c.q. verzendkosten in rekening te brengen wanneer aan Afnemer geleverde doch verkeerd bestelde Producten aan Care and Sales gcv worden geretourneerd.

3.4    Care and Sales gcv behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren.

3.5    Een bestelling is bindend voor Care and Sales gcv indien en op het moment dat deze uitdrukkelijk door  Care and Sales gcv is aanvaard door middel van een opdrachtbevestiging, het ondertekenen van een schriftelijke overeenkomst dan wel door uitvoering te geven aan de bestelling.

3.6    Indien blijkt dat een door Care and Sales gcv aanvaarde bestelling niet door Care and Sales gcv geleverd kan worden aan de Afnemer, zullen Care and Sales gcv en de Afnemer in overleg treden om te komen tot een zo vergelijkbaar mogelijke bestelling tegen zo gelijkwaardig mogelijke condities. Indien Care and Sales gcv en de Afnemer binnen één maand na aanvang van dit overleg geen overeenstemming bereiken over een dergelijke vergelijkbare bestelling, dan heeft de Afnemer het recht de koopovereenkomst te ontbinden.

3.7    Care and Sales gcv is, nadat één of meerdere overeenkomsten tot stand zijn gekomen met de Afnemer, niet gehouden ook in de toekomst dergelijke overeenkomsten te sluiten, met dien verstande dat indien tussen Care and Sales gcv en de Afnemer een bestendige handelsrelatie is ontstaan, Care and Sales gcv – indien zij deze relatie wenst te beëindigen – nog gedurende een periode van zes maanden overeenkomsten met de Afnemer zal sluiten, mits de Afnemer voldoet aan de voor hem uit die overeenkomsten (en deze Voorwaarden) voortvloeiende verplichtingen. Nadien zal de Afnemer zich niet meer aanduiden als Care and Sales gcv -dealer.

3.8    Het zijn van Afnemer van Producten van één of meerdere Merken, maakt de Afnemer niet gerechtigd tot het afnemen van Producten van één of meerdere van de andere Merken. Het staat Care and Sales gcv volledig vrij om te bepalen aan wie zij Producten van de diverse Merken verkoopt en levert.

4.Prijzen

4.1    Voor de Producten gelden, onder voorbehoud van type- en drukfouten, de inkoopprijzen en prijsvoorwaarden per de datum waarop de bestelling door Care and Sales gcv wordt ontvangen, met dien verstande dat Care and Sales gcv het recht heeft om eventuele verhogingen van de prijzen wegens (al dan niet voorzienbare) kostprijsverhogende omstandigheden na de dag waarop de bestellingen door Care and Sales gcv zijn ontvangen, aan de Afnemer door te berekenen, in welk geval Care and Sales gcv de Afnemer zo spoedig mogelijk van die omstandigheden op de hoogte brengt. Afwijkende prijzen gelden slechts indien deze schriftelijk door Care and Sales gcv zijn bevestigd.

4.2    In afwijking van het bepaalde in artikel 4.1. gelden voor de Producten de inkoopprijzen en prijsvoorwaarden per de dag van de levering, indien levering in gedeelten is overeengekomen, dan wel indien de Afnemer levering wenst in afwijking van de overeengekomen of de normaal voor Care and Sales gcv geldende leveringstermijn.

4.3    Alle prijzen zijn exclusief vervoers- en verpakkingskosten, btw, handlings-, verzend- en/of vervoerskosten, belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld. In geval van reparaties zijn de prijzen exclusief arbeidsloon.

4.4    Kosten als gevolg van wijzigingen en/of aanvullingen van de bestelling en speciale bestellingen van artikelen die Care and Sales gcv  niet in haar assortiment heeft opgenomen, zijn voor rekening van de Afnemer.

5.Levering en transport

5.1    Het risico van de Producten gaat over op het moment van feitelijke overdracht van de Producten aan de Afnemer dan wel een door de Afnemer ingeschakelde hulppersoon of vervoerder.

5.2    Voor zover niet anders is overeengekomen, draagt Care and Sales gcv ter zake fietsen en scooters in België zorg voor het vervoer en de vervoerskosten, tenzij sprake is van een spoedlevering of van een levering die betrekking heeft op producten met een totale overeengekomen koopprijs van minder dan EUR 250,- (excl. btw). In die gevallen is Care and Sales gcv gerechtigd om aanvullende vervoerskosten in rekening te brengen.

5.3    Voor zover niet anders is overeengekomen, zijn ter zake het vervoer van zendingen fiets / scooter onderdelen en/of -accessoires in België met een factuurwaarde van EUR 100,- (excl. btw) en hoger, de vervoerskosten voor rekening van Care and Sales gcv. Voor zendingen met een factuurwaarde van minder dan EUR 100,- (excl. btw) komen de vervoerskosten voor rekening van de Afnemer, tenzij anders is overeengekomen.

5.4    Care and Sales gcv heeft het recht om fietsonderdelen en/of –accessoires in gedeelten te leveren, in welk geval de gedeelten afzonderlijk aan de Afnemer gefactureerd zullen worden.

5.5    De bestelde Producten, waar het fietsonderdelen en/of –accessoires betreft, worden in de gebruikelijke voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake van opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, etc., kunnen niet aan Care and Sales gcv worden toegerekend.

5.6    Voor zover niet anders is overeengekomen, bepaalt Care and Sales gcv de transportmiddelen en de transportwegen zonder verplicht te zijn om de snelste en de goedkoopste mogelijkheid te kiezen.

5.7    Alle op enig moment door Care and Sales gcv aangegeven levertermijnen of -data zijn slechts richtdata en zijn derhalve niet bindend voor Care and Sales gcv. Overschrijding van deze levertermijnen of -data geeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding en/of opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst.

6.Eigendomsvoorbehoud

6.1    Care and Sales gcv behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle door haar geleverde of te leveren Producten tot op het moment van volledige betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen uit hoofde van bestaande of toekomstige koopovereenkomsten tussen Care and Sales gcv en de Afnemer betreffende de door Care and Sales gcv aan de Afnemer geleverde of te leveren Producten of krachtens zodanige overeenkomsten (tevens) ten behoeve van de Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de bestaande of toekomstige vorderingen die Care and Sales gcv jegens de Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten in de nakoming van de zodanige overeenkomsten.

6.2    Indien de in artikel 6.1 genoemde vorderingen van Care and Sales gcv  op de Afnemer door een derde worden voldaan, waarbij deze derde in de rechten van Care and Sales gcv subrogeert, gaat de in artikel 6.1 genoemde opschortende voorwaarde van voldoening van de prestaties waarvoor de eigendom van de Producten is voorbehouden, niet in vervulling. Het eigendomsvoorbehoud geldt in dat geval ten behoeve van de derde.

6.3    De Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te vervreemden voor zover dit plaatsvindt binnen het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Deze bevoegdheid vervalt van rechtswege op het moment dat de Afnemer tekortschiet in de voldoening van vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, en/of indien aan de Afnemer voorlopige surseance van betaling wordt verleend of het faillissement van de Afnemer is aangevraagd.

6.4    Het is de Afnemer niet toegestaan de Producten te verpanden of aan een derde enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van de afgeleverde Producten niet is overgegaan op de Afnemer.

6.5    Care and Sales gcv is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen indien de Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of Care and Sales gcv goede gronden heeft om aan te nemen dat de Afnemer tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. Nadat Care and Sales gcv de betreffende Producten heeft teruggenomen, zal zij de Afnemer crediteren voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs verminderd met de kosten die de terugname met zich meebrengen.

6.6    Zolang de Afnemer de door Care and Sales gcv geleverde Producten niet (volledig) heeft betaald en deze betaling opeisbaar is, kan Care and Sales gcv, niettegenstaande enig ander haar toekomend recht, haar retentierecht uitoefenen op al hetgeen Care and Sales gcv voor de Afnemer onder zich heeft.

7.Verzekering

7.1   De Afnemer is verplicht Producten te verzekeren tegen risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade en soortgelijke risico’s, en wel op basis van een polis die inhoudt dat de verzekering mede is afgesloten ten behoeve van Producten van derden. De vorderingen uit hoofde van deze verzekering zijn niet vatbaar voor overdracht of bezwaring met zakelijke rechten voor zover deze betrekking hebben op de Producten. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van Producten treden in de plaats van de betreffende Producten.

8.Verwijdering batterijen en accu’s

8.1   Teneinde aan haar (wettelijke) verplichtingen ter zake van de inzameling/inname, verwerking en recycling van afgedankte (draagbare en/of industriële) batterijen en accu’s te voldoen, neemt Care and Sales gcv, al dan niet via één of meerdere groepsmaatschappijen, deel aan gecentraliseerde systemen voor de inname, verwerking en recycling van batterijen en accu’s. De Afnemer zal zijn volledige medewerking verlenen aan deze systemen en zal in dat kader alle ter zake door Care and Sales gcv uitgevaardigde instructies en aanwijzingen direct en volledig opvolgen. De Afnemer blijft echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn eigen (wettelijke) verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving.

8.2   Care and Sales gcv behoudt zich te allen tijde het recht voor de kosten voor het voldoen aan haar (wettelijke) verplichtingen c.q. voor de inname, verwerking en recycling van batterijen en accu’s, geheel of   gedeeltelijk en al dan niet separaat, zowel in Nederland als in andere landen, door te berekenen aan de Afnemer.

9.Reclamaties

9.1    De Afnemer dient de Producten terstond bij aflevering te controleren en manco’s, beschadigingen e.d.,   voor zover aanwezig, daarvan op de pakbon aantekening te maken en binnen 3 (drie) werkdagen na aflevering bij Care and Sales gcv te melden. Reclamaties dienen binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de Afnemer schriftelijk bij Care and Sales gcv te worden gemeld. Indien deze termijn(en) zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het Product geacht in goede staat te zijn ontvangen en te zijn geaccepteerd. Het afgeleverde Product wordt eveneens geacht te zijn geaccepteerd indien de Afnemer (een gedeelte van) het Product heeft weder verkocht, in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt heeft of respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken of verwerken.

9.2    Indien de Afnemer na ingebrekestelling door Care and Sales gcv, weigert de door hem bestelde Producten in ontvangst te nemen, is Care and Sales gcv gerechtigd de kosten van opslag van deze Producten aan de Afnemer in rekening te brengen.

9.3    Producten die zonder voorafgaande toestemming van Care and Sales gcv aan haar worden geretourneerd  behoeven door Care and Sales gcv niet te worden geaccepteerd.

9.4    Het opsturen van geleverde Producten aan Care and Sales gcv voor reclame, reparatie, garantie of creditering geschiedt steeds, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Care and Sales gcv , voor risico van de Afnemer.

9.5    Het is de Afnemer niet toegestaan Producten ten aanzien waarvan gereclameerd wordt tijdens de in artikel 9.1 bedoelde termijn te gebruiken. Deze Producten dienen voor inspectie beschikbaar te worden gehouden, op straffe van verval van alle rechten dienaangaande van de Afnemer.

10.Betalingen

10.1 Betalingen dienen contant bij bestelling te geschieden, tenzij anders op de factuur vermeld of anderszins tussen Care and Sales gcv en de Afnemer anders is overeengekomen. Ieder beroep op verrekening of opschorting door de Afnemer is uitgesloten.

10.2 Indien tijdige betaling uitblijft is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Afnemer is alsdan aan Care and Sales gcv de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag en  buitengerechtelijke incassokosten – een bedrag verschuldigd ter vergoeding van buitengerechtelijke kosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 150,- per openstaande factuur.

10.3 In geval de Afnemer met een betaling aan Care and Sales gcv in gebreke blijft, worden alle (overige)          vorderingen van Care and Sales gcv op de Afnemer direct opeisbaar.

10.4 Care and Sales gcv  is gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling of andere zekerheid van de Afnemer te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

10.5 Care and Sales gcv is te allen tijde gerechtigd om al hetgeen de Afnemer uit welke hoofde dan ook aan haar verschuldigd is, te verrekenen met enige betaling aan de Afnemer.

11.Garantie en afmontage fietsen / scooters

11.1 De deugdelijkheid van de geleverde Producten wordt door Care and Sales gcv conform de bepalingen van  de desbetreffende (merk specifieke) garantiebewijzen gegarandeerd. Ontbinding op grond van vermeende ondeugdelijke nakoming van de garantieverplichtingen is uitgesloten. Voor door Care and Sales gcv ingekochte en aan de Afnemer doorgeleverde Producten is de garantie beperkt tot de garantie zoals omschreven in de garantiebepalingen van de betreffende producent van bedoelde Producten.

11.2 De Afnemer is gehouden om tenminste vijf dagen per week gedurende in de branche gebruikelijke uren, met betrekking tot de Producten op vakkundige wijze garantie-, onderhoud- en reparatieservice te verlenen. In verband hiermee zal de Afnemer aan zijn klanten duidelijk maken wat zijn handelsnaam is en op welk adres en op welk tijdstip de klanten terecht kunnen voor deze service. Garantie wordt slechts verleend indien tijdens de garantietermijn bij het onderhoud en de reparatie van de Producten adequate onderdelen zijn gebruikt waarvan de kwaliteit niet onderdoet aan de kwaliteit van (de betreffende onderdelen van) de Producten.

11.3 Kosten gemaakt door de Afnemer in de verband met werkzaamheden ter uitvoering van de Care and Sales gcv -garantie, worden door Care and Sales gcv aan de Afnemer vergoed op basis van het op het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden geldende Care and Sales gcv-garantievergoedingstarief. Om voor een dergelijke vergoeding in aanmerking te komen moeten garantieclaims uiterlijk binnen 30 dagen na uitvoering van de betrokken garantiewerkzaamheden bij Care and Sales gcv zijn ingediend.

11.4 Enige rechten uit hoofde van de garantie vervallen als hierop na het verstrijken van de garantieperiode een beroep wordt gedaan.

11.5 De Afnemer zal zorgvuldig de klantgegevens bijhouden van zijn klanten die Care and Sales gcv -fietsen / scooters hebben afgenomen, in combinatie met relevante objectgegevens (merk, type, uitvoering, framenummer, chipnummer) opdat op elk moment een bepaalde fiets / scooter herleidbaar is tot een individuele klant (bijv. in verband met terugroepacties). Care and Sales gcv is gerechtigd tot inzage in de administratie van de Afnemer teneinde te controleren of aan deze administratieve verplichting wordt voldaan, alsook of de garantie op juiste wijze door de Afnemer wordt afgewikkeld. Vervangen onderdelen dienen door de Afnemer te worden bewaard gedurende tenminste 60 dagen na uitvoering van de betrokken garantiewerkzaamheden.

11.6 De Afnemer zal zijn klanten bij verkoop van de Producten inlichten over de van toepassing zijnde garantie en deze klanten het garantiebewijs en het – in verband met de afmontage door de Afnemer ondertekende – bewijs van eigendom overhandigen.

11.7 De Afnemer zal vóór aflevering van nieuwe van Care and Sales gcv betrokken fietsen / scooters aan zijn klanten, telkens zorgdragen voor inspectie en afstelling, ook in geval van verkoop via internet, zodanig dat het voertuig geschikt is voor onmiddellijk en veilig gebruik door de klant (ook wel de “afmontage” genoemd). De Afnemer dient op het bewijs van eigendom van de klant aan te tekenen dat deze werkzaamheden door hem zijn verricht. Indien een dergelijke aantekening ontbreekt, heeft dit in beginsel tot gevolg dat de klant geen beroep kan doen op de door Care and Sales gcv verleende garantie. Voor het geval degene die de van Care and Sales gcv betrokken fietsen / scooters van de Afnemer koopt de voertuigen aan de klant aflevert, dient de Afnemer erop toe te zien dat de afmontage en voormelde aantekening op het bewijs van eigendom door die partij plaatsvindt.

12.Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Care and Sales gcv is beperkt tot de nakoming van de in de garantievoorwaarden omschreven verplichtingen, tenzij en voor zover anders voortvloeit uit dwingendrechtelijke rechtsbepalingen.

12.2 De Afnemer is gehouden Care and Sales gcv te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen (zulks naar keuze van Care and Sales gcv ) ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Accell Nederland in deze Voorwaarden in de verhouding met de Afnemer is uitgesloten.

12.3 Care and Sales gcv is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst of andere vormen van zuivere vermogensschade.

13.Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, elke van de wil van Care and Sales gcv onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, aanslagen, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Care and Sales gcv of haar leveranciers.

14.Opschorting en ontbinding

14.1 Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Care and Sales gcv gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat  Care and Sales gcv tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Care and Sales gcv bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

14.2 Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Care and Sales gcv gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Care and Sales gcv te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de Afnemer, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Care and Sales gcv gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat Care and Sales gcv tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de Care and Sales gcv verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Care and Sales gcv bevoegd en aan het einde daarvan is Care and Sales gcv  verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

15.Meldingsplicht Afnemer

15.1 De Afnemer stelt Care and Sales gcv onverwijld op de hoogte indien hij kennis neemt van het voornemen van zijn klant(en) een gerechtelijke procedure aanhangig te maken en de vordering van deze klant(en) is gebaseerd op het standpunt dat de door de Afnemer geleverde producten niet voldoen aan de tussen de Afnemer en de klant(en) gesloten overeenkomst (non-conformiteit).

16.Voortzetting door derden

16.1 Wanneer de Afnemer voornemens is zijn bedrijf voort te zetten of te doen voortzetten door of in samenwerking met derden – waaronder begrepen maar niet beperkt tot een wijziging van de statutaire bestuurders of een voortzetting onder een andere rechtsvorm (naamloze vennootschap of besloten vennootschap, vennootschap onder firma, enz.) -, niet zijnde een (gedeeltelijke) overdracht van het bedrijf, dient hij hiervan tijdig aan Care and Sales gcv schriftelijk mededeling te doen. De oorspronkelijke Afnemer blijft (hoofdelijk) aansprakelijk zolang Care and Sales gcv hem niet schriftelijk van zijn verplichtingen heeft ontheven. Het voorgaande laat onverlet het recht van Care and Sales gcv om verdere leveringen aan de nieuwe juridische entiteit te weigeren.

17.Gebruik merken

17.1 De Afnemer is uitsluitend gerechtigd beeldmerken van de diverse merken van Care and Sales gcv te gebruiken onder de door Care and Sales gcv kenbaar te maken voorwaarden indien en zolang de Afnemer tevens door Care and Sales gcv wordt erkend als dealer.

17.2 De Afnemer zal geen handelsmerken, andere merken, namen of tekens op Producten verwijderen of veranderen, noch dergelijke handelsmerken, andere merken, namen of tekens bevestigen op Producten die deze niet hadden toen ze door Care and Sales gcv  aan hem werden geleverd, met dien verstande dat het hem wel is toegestaan zijn eigen handelsnaam op de fiets aan te brengen.

17.3 De Afnemer is gehouden om, als hij een van de merken van Care and Sales gcv  gebruikt, op zijn briefpapier, in reclame-uitingen en anderszins, de richtlijnen van Care and Sales gcv na te leven. In geen geval is het de Afnemer toegestaan een van de merknamen van Care and Sales gcv op te nemen in zijn handelsnaam, domeinnaam, et cetera. Overigens dient de Afnemer erop toe te zien dat het gebruik van een van de merken van Care and Sales gcv het imago van de Producten niet schaadt of kan schaden en in overeenstemming is met geldende regelgeving alsmede de Reclamecode. Indien Care and Sales gcv bezwaar maakt tegen bepaalde reclame-uitingen zal de Afnemer deze onmiddellijk staken en gestaakt houden.

18.Slotbepalingen

18.1 Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door Care and Sales gcv worden gewijzigd. De gewijzigde Voorwaarden zullen gelden voor alle aanbiedingen en koopovereenkomsten die tot stand komen na bekendmaking van de wijzigingen aan de Afnemer. Alle geschillen tussen de Afnemer en Care and Sales gcv zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Mechelen. Belgisch recht is van toepassing.

18.2 Indien een van de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Voorwaarden strijdig is met een bepaling zoals opgenomen in een aanvraag, aanbieding of overeenkomst waarvan deze Voorwaarden deel uitmaken, dan geldt de volgende rangvolgorde:

2.a. Overeenkomst

2.b. Deze Voorwaarden

2.c. Aanbieding

2.d. Aanvraag.

We drukken even op de pauzeknop.

Van 22/12 tot en met 01/01 gaan we er even tussenuit. 

0
Geen producten in je winkelwagen.